වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

විශ්‍රාම ලිපියේ තත්වය පරීක්ෂා කිරීමජා.හැ.අංකය :

**************** Please Enter NIC Number *******************